How-to


Changelog


Troubleshooting


Privacy policy for enterprise solutionsPage tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languageen

G DATA Security Client Firewall - Rule sets

In the Rule sets module you can create and edit rule sets (groups of firewall rules that can be applied to networks).

 • New: Create a new rule set. In the following dialog, enter a Rule set name and decide if the rule set should be pre-populated with rules from the default rule sets for untrusted, trusted or blocked networks.
 • Delete: Delete the selected rule set. The default rule sets cannot be deleted.
 • Edit: Edit the selected rule set using the Rule Wizard.

The Rule sets module contains default rule sets for the following network types:

 • Direct Internet connection: This covers rules that involve direct Internet access.
 • Untrusted networks: This generally covers open networks with Internet access.
 • Trusted networks: Home and company networks are generally trusted.
 • Blocked networks: This rule set can be used if access to a specific network should be blocked.

Include Page
G DATA Security Client Firewall - Regelassistent
G DATA Security Client Firewall - Regelassistent

Include Page
G DATA Security Client Firewall - Erweiterter Regelsatzeditor
G DATA Security Client Firewall - Erweiterter Regelsatzeditor

Sv translation
languagepl_PL

Zestaw reguł

W tym miejscu możesz tworzyć i edytować zestawy reguł:

 • Nowy: Utwórz nowy zestaw reguł. W następnym oknie dialogowym wprowadź nazwę zestawu reguł i zdecyduj, czy zestaw reguł powinien być wstępnie wypełniony regułami z domyślnych zestawów reguł dla sieci niezaufanych, zaufanych lub blokowanych.
 • Usuń: Usuń wybrany zestaw reguł. Nie można usunąć domyślnych zestawów reguł.
 • Edycja: Edytuj wybrany zestaw reguł za pomocą Kreatora reguł.


Moduł Zestawów reguł zawiera domyślne zestawy reguł dla następujących typów sieci:

 • Bezpośrednie połączenie z Internetem: dotyczy to reguł dotyczących bezpośredniego dostępu do Internetu.
 • Niezaufane sieci: zazwyczaj dotyczy to otwartych sieci z dostępem do Internetu.
 • Zaufane sieci: sieci domowe i firmowe są ogólnie zaufane.
 • Blokowane sieci: ten zestaw reguł może być używany, jeśli dostęp do określonej sieci powinien być zablokowany.

Include Page
G DATA Security Client Firewall - Regelassistent
G DATA Security Client Firewall - Regelassistent

Include Page
G DATA Security Client Firewall - Erweiterter Regelsatzeditor
G DATA Security Client Firewall - Erweiterter Regelsatzeditor