How-to


Changelog


Troubleshooting


Privacy policy for enterprise solutionsPage tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languageen

G DATA Administrator Modules

Table of Contents
maxLevel5
minLevel4
indent24px

Depending on the current selection in the Clients/ManagementServers panel, either the client modules or the server modules are shown as tabs on the right side of the window. Click any tab to open the corresponding module.

Most modules have a toolbar. In addition to module-specific functions, the following buttons are usually displayed:

 • Refresh: Refresh the current list or view.
 • Delete: Delete the currently selected item(s).
 • Print: Print (selected) items from the current module.
 • Print preview: Display a print preview.
 • Time frame: Limit the displayed items to a specific time frame.

For most modules, there are also general options to control layout and list contents:

 • To sort a list, click any of its column headers.
 • To add or remove columns from the list display, right-click any column header, click Select columns and then (de)select the columns that should be displayed.
 • To reduce the number of items per page, enter the maximum Number per page at the bottom right of the screen.
 • For free form text filtering, click any of the filter icons in the column headers and enter your filter criteria.
 • Drag one or more column headers to the bar above the column headers to create a group based on those columns. Groups can be nested in various ways to create different views.

Each module's settings always apply to the clients, servers or groups highlighted in the Clients/ ManagementServers panel. If a ManagementServer or group has been selected, clients or groups within the group may have different values set for one or more settings. The affected settings will be marked as such. When saving the settings, each client with deviating settings will retain its own value. Only if the value is changed will it be applied to the whole group. Subordinated clients or groups that have settings that deviate from the group settings are displayed by name in the panel Clients/groups with deviating settings. Select a client and click Display settings to select that specific client in the Clients/ManagementServers panel and display its settings or click Revert to group settings to apply the group settings to that client.

When administering a group that contains Windows clients as well as Linux or Mac clients, settings that have no effect on Linux or Mac clients are displayed in green.

Settings are only saved and transferred to the selected client(s)/server once the Apply button has been clicked. At the bottom of most modules, the Information status field shows whether the  settings have been successfully transferred. Click the Discard button to discard the changes.

Include Page
Client Module
Client Module

Include Page
ManagementServer Module
ManagementServer Module

Sv translation
languagepl_PL

Moduły G DATA Administrator

Table of Contents
maxLevel5
minLevel4
indent24px

W zależności od aktualnego wyboru w panelu Klient/ManagementServer, moduły klienta lub moduły serwera są wyświetlane jako zakładki po prawej stronie okna. Kliknij dowolną kartę, aby otworzyć odpowiedni moduł.

Większość modułów posiada pasek narzędzi. Oprócz funkcji specyficznych dla modułu, zwykle wyświetlane są następujące przyciski:

 • Odśwież: Odśwież bieżącą listę lub widok.
 • Usuń: Usuń aktualnie wybrany(e) element(y).
 • Drukuj: Drukuj (wybrane) elementy z bieżącego modułu.
 • Podgląd wydruku: Wyświetl podgląd wydruku.
 • Ramy czasowe: Ogranicz wyświetlane elementy do określonego przedziału czasowego.

W przypadku większości modułów dostępne są również ogólne opcje sterowania układem i zawartością listy:

 • Aby posortować listę, kliknij dowolny nagłówek kolumny.
 • Aby dodać lub usunąć kolumny z wyświetlanej listy, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny, kliknij opcję Wybierz kolumny, a następnie wybierz kolumny, które mają być wyświetlane.
 • Aby zmniejszyć liczbę elementów na stronie, wprowadź maksymalną liczbę na stronie w prawym dolnym rogu ekranu.
 • Aby filtrować tekst w dowolnej formie, kliknij dowolną z ikon filtrów w nagłówkach kolumn i wprowadź kryteria filtrowania.
 • Przeciągnij jeden lub więcej nagłówków kolumn na pasek nad nagłówkami kolumn, aby utworzyć grupę opartą na tych kolumnach. Grupy można zagnieżdżać na różne sposoby, aby tworzyć różne widoki.


Ustawienia każdego modułu zawsze dotyczą klientów, serwerów lub grup zaznaczonych w panelu Klient/ManagementServer.
Jeśli wybrano ManagementServer lub grupę, klienci lub grupy w grupie mogą mieć ustawione różne wartości dla jednego lub więcej ustawień. Rozbieżności w ustawieniach są odpowiednio oznaczane. Podczas zapisywania ustawień każdy klient z odmiennymi ustawieniami zachowa swoje indywidualne ustawienia. Tylko jeśli wartość zostanie zmieniona, zostanie zastosowana do całej grupy. Klienci podrzędni lub grupy z ustawieniami odbiegającymi od ustawień grupy są wyświetlani w obszarze Stacje/grupy z innymi ustawieniami. Wybierz klienta i kliknij Pokaż ustawienia, aby wybrać konkretnego klienta w panelu Klient/ManagementServer i wyświetlić jego ustawienia lub kliknij Przywróć ustawienia grupy, aby zastosować ustawienia grupy do tego klienta.

Podczas administrowania grupą zawierającą klientów z systemem Windows oraz klientów z systemem Linux lub Mac ustawienia, które nie mają wpływu na klientów z systemem Linux lub Mac, są wyświetlane na zielono.

Ustawienia są zapisywane i przesyłane do wybranych klientów/serwerów dopiero po kliknięciu przycisku Zastosuj. W dolnej części większości modułów pole Informacje pokazuje, czy ustawienia zostały pomyślnie zastosowane. Kliknij przycisk Odrzuć, aby odrzucić zmiany.

Include Page
Client Module
Client Module

Include Page
ManagementServer Module
ManagementServer Module